Botanik-Foto-Archiv - Dr. Roland Spohn - Lateinischer Index: Buchstabe X       zur Startseite
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium
Xanthoceras sorbifolium
Xanthocyparis nootkatensis Pendula      Beispielfoto(s)
Xanthophthalmum corona
Xanthophthalmum coronarium var. coronarium
Xanthophthalmum coronarium var. discolar
Xanthorhiza simplicissima
Xanthoria elegans
Xanthoria parietina      Beispielfoto(s)
Xanthorrhoea quadrangulata      Beispielfoto(s)
Xanthoxylum americanum
Xanthoxylum cf. planispinum
Xanthoxylum fraxineum
Xanthoxylum piperitum
Xanthoxylum simulans      Beispielfoto(s)
Xerocomus badius
Xerocomus chrysenteron
Xiphium vulgare
Xylaria hypoxylon      Beispielfoto(s)
Xylaria polymorpha      Beispielfoto(s)
Xylaria sp.
Xylotheca kraussiana
Xysmalobium undulatum

Botanik-Foto-Archiv - Dr. Roland Spohn - Lateinischer Index: Buchstabe X       zur Startseite